De Stichting Unie van Vrijwilligers (UVV) is een vrijwilligersorganisatie die maatschappelijke hulp verleent met als voornaamste kenmerken menselijk contact en continuÏteit in het werk. De afdeling Wassenaar bestaat sinds 1946.

In de eerste jaren bestond het werk van de UVV voornamelijk uit het helpen bij de wederopbouw van Nederland. Ook het bejaardenwerk werd in 1946 ter hand genomen. Vervolgens werd in 1950 in Wassenaar een sociëteit geopend. Deze sociëteit stond, evenals nu nog, open voor alle gezindten. In 1950 was dat nog ongebruikelijk. Het bejaardenwerk had een sneeuwbaleffect en al gauw werd een vrijwillige vervoersdienst gestart. Vervolgens ontstond "tafeltje dekje". Hierna volgden nog gymlessen, zang, toneel en handwerken. Dit laatste in 1958. In 1968 startten lessen Engels en daarna volgden nog volksdansen, volksschilderen en dansen voor ouderen.
In 1968 werd de eerste kledingbeurs gehouden, nu de belangrijkste inkomstenbron voor de UVV in Wassenaar. Het UVV-werk breidde zich hierna ook nog uit naar het Bronovo ziekenhuis in Den Haag en naar verzorgings- en verpleeghuizen in Wassenaar. Tijden veranderen en de UVV veranderde mee. Bepaalde taken werden overbodig of overgenomen door anderen. Zieken-, verzorgings- en verpleeghuizen namen steeds meer zelf de regie in handen bij het werven en aansturen van vrijwilligers. Een en ander had tot gevolg dat het accent van het UVV-werk is verschoven.

Op dit moment is de UVV Wassenaar werkzaam op verschillende terreinen. Informatie vindt u onder "activiteiten.

Het Bestuur van de Wassenaarse UVV bestaat uit de volgende 6 leden:
O.A. Altmann, voorzitter, telefoon: 070-5118179
L.A. Bom-Brouwer, secretaris, telefoon 070-5118 624
J. Schneiders, penningmeester, telefoon: 071-5766696
C.J.M. Brouwer, lid, telefoon: 070-5112677
L.W.M. van Duinkerken-Louwerier, lid, telefoon: 070-5117987
R. Lewy-Abbink, lid, telefoon:070-5117420