Ontwikkelingen UVV Nederland

In de Algemene Ledenvergadering van maart is het visiedocument Aandacht voor elkaar door de leden van UVV Nederland goedgekeurd. Waar draait het om en wat betekent dit voor de activiteiten van UVV Nederland in de komende tijd?

Aandacht voor Elkaar
Het visiedocument beschrijft de ontwikkelingen in Zorg en Welzijn en hoe UVV Nederland op deze ontwikkelingen zou kunnen inspelen. De decentralisatie van de AWBZ, de jeugdzorg en de participatiewet hebben ook gevolgen voor het vrijwilligerswerk van de Unie van Vrijwilligers. Er wordt een groter beroep gedaan op burgers om in een participatiesamenleving ook aandacht voor elkaar te hebben. Het beroep op mantelzorgers, sociaal netwerk en vrijwilligers bij de ondersteuning van kwetsbare burgers wordt groter. Het inspelen op de veranderingen gaat makkelijker als we binnen de UVV samen optrekken, kennis en ervaring delen en dus ook aandacht hebben voor elkaar. De komende tijd willen we allereerst investeren in de uitwisseling van kennis en ervaring en de interne en externe communicatie. Er is dus veel werk aan de winkel.

Uitbreiding van het bestuur
Een belangrijk aandachtspunt in het licht van de voorgenomen activiteiten is de verdere uitbreiding van het bestuur en het instellen van werkgroepen. Er is veel werk te doen en daarom is het belangrijk dat het bestuur op sterkte is. We zoeken een nieuwe voorzitter en een nieuw algemeen bestuurslid, dat PR en interne en externe communicatie als aandachtsgebied zal hebben. We hebben  adviseur van het bestuur John Hekelaar gevraagd om toe te willen treden tot het bestuur van UVV Nederland en hij is daarmee akkoord gegaan. John heeft zijn taak als bestuurslid Kwaliteitszorg (waaronder deskundigheidsbevordering en kennisuitwisseling) reeds opgepakt, vooruitlopend op zijn benoeming door de Algemene Ledenvergadering in november. Daarnaast willen we de activiteiten steeds in samenspraak met afdelingen vormgeven. Via een regiegroep die als klankbordgroep met het bestuur kan meedenken en werkgroepen, die ook een aantal uitvoerende werkzaamheden op zich willen nemen, willen we de toekomstige activiteiten organiseren.

PR en communicatie
Inmiddels is een PR commissie in het leven geroepen die zich richt op de interne en externe communicatie. Door betere interne communicatie, onder andere met behulp van de elektronische nieuwsbrief en intranet, hopen we beter van elkaar te weten wat er speelt. Afdelingen zijn meer op de hoogte van elkaars activiteiten en UVV Nederland kan makkelijker de informatie over de manier waarop de UVV-afdelingen zich in het nieuwe krachtenveld willen gaan bewegen naar buiten brengen. Anneke van Meurs speelt als vrijwilliger een belangrijke ondersteunende rol als webmaster en social media specialist. De PR commissie bestaat naast Anneke van Meurs uit , Anne Joke Moojen (voorzitter afdeling Enschede) Philomeen Koumans (PR medewerker afdeling Leeuwarden) en Sonia Sjollema (bestuurslid UVV Nederland). De commissie heeft een enquête gehouden onder de afdelingen naar de huidige activiteiten op het gebied van PR.  De hiermee verkregen informatie vormt de basis voor de workshop die op 30 september wordt gegeven.

Themadagen
De voorbereidingen voor de eerste themadag zijn begonnen. We hebben de vragen geïnventariseerd die naar voren zijn gebracht tijdens de eerdere dialoogdagen. De gevolgen van de decentralisatie van de AWBZ voor intra- en extramurale activiteiten en de ervaringen van afdelingen bij het initiëren van vernieuwende projecten vormen de kern van de themadag die we willen organiseren in november van dit jaar, vermoedelijk volgend op de Algemene Leden Vergadering. John Hekelaar is trekker van deze themadag, ondersteund door een nog te vormen werkgroep en Paulien Moers (vrijwilliger met een onderwijskundige achtergrond die ons ondersteunt op het gebied van kennisdeling).
John Voetman, penningmeester van UVV Nederland, heeft naar aanleiding van de ALV een elektronische enquête uit laten gaan over de financiering van de activiteiten van UVV afdelingen. Het kan afdelingen een referentiekader geven in onderhandelingen met zorginstellingen, gemeenten en andere financiers. Ook deze informatie kan input zijn voor kennisuitwisseling tijdens de themadagen.

Verdere uitwerking van visie en praktische organisatie
De goedkeuring van het visiedocument Aandacht voor elkaar ging met de nodige discussie gepaard. Er bleek behoefte de visie nog verder uit te werken. De ontwikkelingen worden in het visiedocument weliswaar op hoofdlijnen beschreven, maar niet duidelijk is hoe de UVV zich als vrijwilligersorganisatie in het nieuwe krachtenveld na de decentralisatie gaat begeven, welke randvoorwaarden we stellen en welke standpunten we willen innemen. Wat betekenen de veranderingen voor besturen coördinatoren en vrijwilligers? Hoeveel ruimte en mogelijkheden hebben besturen om op de veranderende vraag naar vrijwilligers in te spelen? Hoe zien wij de toekomstige samenwerking met gemeenten, zorgvragers en zorgorganisaties? Bieden wij vanuit een zelfstandige positie ondersteuning bij individuele hulpvragen in de wijk, of bieden wij vooral ondersteuning als aanvulling op de professionele zorg en is de samenwerking met zorgaanbieders bepalend? Staan wij op het standpunt dat vrijwilligerswerk vrijwillig moet blijven, of staan wij open voor geleide vrijwilligers die gedwongen worden vrijwilligerswerk te verrichten, op straffe van verlies van hun uitkering? In het komende jaar zullen we samen met de regiegroep (interne klankbordgroep van betrokken afdelingen) hierover nader van gedachten wisselen. Ook komt dan de praktische vraag naar voren, hoe verdere organisatieontwikkeling van UVV Nederland er uit moet zien en hoe we de noodzakelijke mensen en middelen kunnen verwerven om de veranderingen te ondersteunen.

 

 

 

 

Please follow and like us:

Laat een reactie achter