Nieuws van het bestuur van UVV Nederland (sept. 2014)

Opheffing laatste provinciale bestuurslaag bij UVV Regio Noord

Op 31 december 2014 zal het laatste provinciaal bestuur, dat van UVV Regio Noord, worden ontbonden. Voorbereidingen daartoe zijn al enige tijd geleden opgestart. Vanaf 1 januari 2015 zullen de 10 afdelingen in Friesland, Groningen en de Noordoostpolder dan rechtstreeks onder het bestuur van UVV Nederland vallen. De 10 afdelingen zijn ook lid van de onlangs opgerichte stichting “Vrienden van de UVV afdelingen in Friesland, Groningen en de Noordoostpolder”, die zich ten doel stelt de onderlinge informatie-uitwisseling en ontmoetingen tussen deze 10 afdelingen te blijven faciliteren.

Uitvoering van voorgenomen plannen

In de ALV van maart jl. is – op verzoek van de leden- afgesproken een aantal plannen in uitvoering te nemen. Inmiddels zijn daarop de onderstaande acties ondernomen.

PR en Communicatie

De werkgroep PR en Communicatie heeft een (telefonische) ronde gemaakt onder de leden over de wensen die er leven rondom het PR beleid van de afdeling. Dit heeft geresulteerd in een lijst met wensen, waarvan de meest voorkomende zullen worden behandeld op de Themadag PR en Communicatie op 30 september a.s. in Utrecht.  Elders in deze nieuwsbrief treft u het programma van die dag aan.

Inkomstenbronnen

Eveneens op verzoek van de ALV heeft de penningmeester van UVV Nederland samen met de penningmeester van UVV Maastricht een vragenlijst aan de leden toegestuurd over de manieren waarop afdelingen hun inkomsten genereren. Ook is gevraagd naar bedragen en naar onderscheid tussen intramurale en extramurale inkomstenbronnen. Op 23 september wordt over dit onderwerp een workshop (voor penningmeesters) georganiseerd  in Amersfoort. Inschrijving voor deze workshop is nog mogelijk; er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

AWBZ-Wmo ontwikkelingen

Op verzoek van de leden is gestart met het opstellen van een vragenlijst waaruit moet blijken welke huidige ontwikkelingen het dichtst bij de afdelingen staan. De lijst met vragen wordt binnenkort toegestuurd; we wachten op de meest recente gebeurtenis op 15 september wanneer de staatssecretaris zijn onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer aanbiedt.  Aan de hand van de uitkomsten van de UVV-enquête zal begin 2015 een Themadag/workshop worden georganiseerd, met inbreng van experts uit het werkveld.
In dit kader is het interessant te vermelden dat het LOVZ (landelijk zorgnetwerk van de NOV) binnenkort een brochure uitbrengt die aangeeft op welke wijze gemeenten en plaatselijke vrijwilligersorganisaties beter met elkaar kunnen samenwerken op lokaal niveau. Eén van de voorbeeldnetwerken die daarin wordt genoemd is die van Enkhuizen waarin onze UVV afdeling Enkhuizen een belangrijke rol speelt.

Nieuwe website voor acht UVV afdelingen

Eveneens naar aanleiding van de discussie binnen de ALV is afdelingen die nog geen website hadden en afdelingen die wel een website hadden, maar die wilden aan laten passen aan de landelijke site, aangeboden een dergelijk website te laten bouwen met financiële steun vanuit het Steunfonds LUVV. Acht afdelingen hebben daar gebruik van gemaakt. Voordeel van deze website is dat afdelingen deze geheel zelf actueel kunnen houden. Een cursus, waarin afdelingen dit kunnen leren, wordt gehouden op 12 november in Amersfoort. Alle deelnemende afdelingen hebben op de cursus ingetekend.

Vernieuwd intranet

Het intranet van UVV Nederland heeft een nieuw jasje aangetrokken. Toegevoegd is een kennisbank, waarop veel informatie te vinden is die afdelingen in hun dagelijkse werk kunnen toepassen.  De meer dan 30 ‘handige formulieren” die afdelingen kunnen gebruiken  variëren van aanmeldingsformulieren via contractformulieren met opdrachtgevers naar handleiding slecht nieuws gesprekken en handige tips voor stichtingen en verenigingen. Het intranet is alleen toegankelijk voor bestuursleden van UVV afdelingen.

Gewijzigde statuten Stichting Steunfonds LUVV

In het voorjaar zijn de gewijzigde statuten van de stichting Steunfonds LUVV bij de notaris gepasseerd. De wijziging was noodzakelijk geworden door de structuuraanpassing van UVV Nederland waarbij per 1 januari 2015 alle (op dit moment 53) UVV afdelingen rechtstreeks onder het landelijk UVV bestuur vallen en de provinciale bestuurslaag zal zijn opgeheven.

Koninklijke Onderscheidingen

Het bestuur van UVV Nederland heeft een tiental gelukwensbrieven verstuurd naar vrijwilligers aan wie een Koninklijke Onderscheiding is uitgereikt.

Winkelwagenmuntjes

Niet alleen handig voor jezelf maar ook voor de vrijwilligers in de afdeling. Een tiental UVV afdelingen bestelde via het landelijk bestuur winkelwagenmuntjes. UVV Nederland krijgt met grote regelmaat verzoeken van verzamelaars om zo’n muntje toe te sturen. Vanuit het oogpunt van PR en marketing voldoen wij aan deze verzoeken.

Uitbreiding bestuur UVV Nederland

Op 1 september jl. sloot de termijn  waarin men kon solliciteren op de vacature voor voorzitter van UVV Nederland en op de vacature voor algemeen bestuurslid met portefeuille PR en communicatie.  Er zijn geen relevante reacties binnengekomen op beide vacatures die toch op vele websites stonden vermeld en die waren doorgegeven aan alle (grote) vrijwilligersorganisaties in het land. Vanuit het netwerk van het bestuur van UVV Nederland zou mogelijk iemand met een goede PR achtergrond in aanmerking kunnen komen voor de bestuursfunctie PR en Communicatie. Pas in een later stadium zal blijken of dit een vervolg kan krijgen.

Ten aanzien van een bestuurslid met de portefeuille kwaliteitszorg (en opleidingen) zal het bestuur van UVV Nederland een voordracht voor benoeming doen aan de ALV. Dit betreft een interne kandidaat.

Het 70-jarig jubileum van UVV Nederland

Op de bestuursvergadering van 9 september worden de eerste stappen gezet naar de organisatie van het feest rond het 70-jarig bestaan van UVV Nederland in 2015 . Dit zal in nauw overleg gaan met onze beschermvrouwe die –tijdens ons bezoek aan haar in het voorjaar- heeft aangegeven daarbij graag aanwezig te willen  zijn. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Overveen, 31 augustus 2014.

Tom de Graaff, secretaris.

Please follow and like us:

Laat een reactie achter